Terms & Conditions

Smluvní podmínky RubconStock

Datum poslední revize: 5.8.2019

Níže je uvedena právní dohoda mezi vámi („vy“) a vlastníky a provozovateli („my“, „nás“ nebo „RubconStock.cz“) webu na adrese RubconStock.cz  („webová stránka“) ) a všechny související webové stránky, software, mobilní aplikace a další služby, které poskytujeme (společně „Služba“). Dohoda o poskytování našich služeb námi RubconStock.cz  a vy jako uživatel našich služeb, které využíváte, jsou uvedeny v těchto smluvních (dále jen „Podmínky“).

 

„Obsah“ se vztahuje společně na všechny obrázky a videa, které jsou k dispozici pod licencí RubconStock. „Obrázek/ y“ zahrnují fotografie, vektory, kresby a ilustrace. „Video / a“ označuje všechny pohyblivé obrazy, animace, filmy nebo jiné audiovizuální prezentace.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit nebo upravit části těchto smluvních Podmínek. Pokud tak učiníme, zveřejníme změny na této stránce a v horní části této stránky uvedeme datum, kdy byly tyto Podmínky naposledy revidovány. Všechny takové změny nabudou účinnosti okamžitě. Vaše další užívání Služby po datu, kdy tyto změny nabudou účinnosti, představuje přijetí nových Podmínek.

Požadavky a registrace

Službu můžete používat pouze tehdy, pokud se registrujete na RubconStock.cz a tím budete souhlasit se smluvními podmínkami a všemi příslušnými zákony, pravidly a předpisy. Služba je určena pro širokou veřejnost i pro komerční subjekty. Registrací získáte přístup k námi publikovaným materiálům a veškeré výhody a funkce, které webová stránky RubconStock.cz nabízí. Registrační údaje se řídí zásadami ochrany osobních údajů dle předpisu GDPR. Službu můžete využívat pouze pokud je vám více jak 18 let.

Použití služby

V souvislosti s používáním služby se zavazujete, že nebude získané materiály dále distribuovat, prodávat či poskytovat licenci třetím osobám a využijete je pouze pro svojí osobní potřebu či komerční účely. Pokud nebude uvedeno jinak v dohodě mezi „vámi“ a RubconStock.cz, nelze s daty nakládat jako s vaším majetkem. Veškerá autorská práva patří společnosti RubconStock.

Služba je chráněna autorským právem jako kolektivní dílo a / nebo kompilace podle zákonů o autorských právech, mezinárodních úmluv a dalších zákonů o duševním vlastnictví.

Licence pro obrázky a videa – licence RubconStock

 

Obrázky, vektory a videa na RubconStock jsou k dispozici pod licencí RubconStock za následujících podmínek. Pod licencí RubconStock máte právo na neodvolatené, čelosvětové, nevýhradní a licencované právo užívat, stahovat, kopírovat, upravovat nebo graficky přetvářet obrázky, videa, vektorovou grafiku pro komerční i nekomerční účely. Uvádění zdroje není vyžadováno, ale budeme za něj rádi.

Licence RubconStock neumožňuje:

  1. Prodej nebo distribuce Obrázků nebo Videí  jako digitální fotografie nebo digitální tapety;
  2. prodej nebo distribuce Obrázků nebo Videí, např. jako plakáty, digitální tisky nebo fyzické výrobky, bez přidávání jakýchkoli dalších prvků nebo přidávání hodnoty;
  3. zobrazení identifikovatelných osob v urážlivém, pornografickém, obscénním, nemorálním, hanlivém nebo urážlivém způsobu; nebo
  4. jakýkoli náznak, že existuje souhlas s produkty a službami zobrazených osob, značek a organizací, pokud nebylo uděleno povolení.

Vezměte prosím na vědomí, že i když jsou všechny obrázky a videa na RubconStock zdarma k použití pro komerční a nekomerční účely, zobrazené položky v obrázcích nebo videích, jako jsou identifikovatelní lidé, loga, značky atd., mohou podléhat dalším autorským právům, vlastnictví práva, práva na soukromí, ochranné známky atd. a mohou vyžadovat souhlas třetí strany nebo licence těchto práv – zejména pro komerční aplikace. Společnost RubconStock nepředstavuje ani nezaručuje, že tyto souhlasy nebo licence byly získány, a výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost v tomto ohledu.

Nahrávání obsahu

Nahráním obrázků nebo videí na webové stránky udělíte společnosti RubconStock a jejím uživatelům neodvolatelné, celosvětové, nevýhradní a bez licenčního poplatku právo používat, stahovat, kopírovat, upravovat  obrázky a videa pro téměř jakýkoli účel, a to komerční i nekomerční. Pro vyloučení pochybností toto zahrnuje právo společnosti RubconStock distribuovat Obrázky nebo Videa pod licencí RubconStock nebo jakoukoli jinou licenci, kterou společnost RubconStock občas poskytuje.

Za obsah, který nahrajete, nesete výhradní odpovědnost. Zaručujete, že:

  1. vlastníte veškerá vlastnická práva k obsahu, který odesíláte na webovou stránku, a že obsah neporušuje autorská práva, majetková práva, ochranné známky ani jiná příslušná práva třetích stran; a
  2. jste získali nevýhradní, trvalý, neodvolatelný, celosvětový a bezplatný model a / nebo vydání nemovitosti a / nebo jakékoli jiné povolení nezbytné pro použití tohoto díla pro jakýkoli účel, bez jakýchkoli podmínek, pokud takové podmínky nejsou vyžadováno zákonem.

Souhlasíte s tím, že i když se snažíme zabránit tomu, aby se tak stalo, společnost RubconStock  nemůže nést odpovědnost za jednání nebo opomenutí svých uživatelů, včetně jakéhokoli zneužití nebo zneužití jakéhokoli obsahu, který nahrajete.

Vyhrazujeme si také právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit jakýkoliv obsah, jestliže  se domníváme, že je vadný, nekvalitní nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

Ukončení

Můžeme Váš účet okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího oznámení nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli důvodu, a to včetně omezení, pokud porušíte podmínky. Po ukončení bude Vaše právo na užívání webové stránky okamžitě ukončeno.

Odškodnění za porušení Podmínek

Souhlasíte s tím, že společnost RubconStock odškodníte  za jakékoliv ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastupování, které vyplývají, ať už přímo nebo nepřímo, z vašeho porušení těchto Podmínek. Souhlasíte také s tím, že odškodníte společnost RubconStock za jakékoliv  nároky ze strany třetích stran, vyplývajících z vašeho používání webových stránek.

Záruka a odpovědnost

RUBCONSTOCK NEBERE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ČI UŠLÝ ZISK, KTERÝ VÁM NASTANE DÍKY POUŽÍVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK RUBCONSTOCK A MATERIÁLU, KTERÝ JSTE STÁHLI NA STRÁNKÁCH RUBCONSTOCK.

 

Hrdý člen skupiny RubconGroup